Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Tο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» - Αλλαγές σε συμβάσεις παραχώρησης ...


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα τα οποία «ξεκλειδώνουν» την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ.
Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», εισάγεται τη Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή. 


Τα «κόκκινα δάνεια»Άρση του τραπεζικού απορρήτου, διορία 12 μηνών στους δανειολήπτες για διευθετήσουν τα δάνεια τους αλλά και δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης και εξυπηρετούμενων δανείων, μόνο όμως μαζί με απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ίδιου οφειλέτη, προβλέπει μεταξύ των άλλων το πολυνομοσχέδιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των «Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων» (εταιρειών και funds που θα αναλάβουν τη διαχείριση κόκκινων δανείων) το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων πρέπει να είναι 100.000 ευρώ.


Ειδικότερα και σε ότι αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το νομοσχέδιο προβλέπει τη μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χορήγησης κάθε μορφής δανείων και πιστώσεων, τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και άρση του τραπεζικού απορρήτου αλλά και το «ότι απαιτήσεις από δάνεια ή/και πιστώσεις που εξυπηρετούνται δύνανται να ανατίθενται προς διαχείριση μόνο μαζί με απαιτήσεις κατά των ίδιων οφειλετών».


Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.


Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση, περιορίζεται προσωρινά η εφαρμογή στις υπόλοιπες απαιτήσεις (πρακτικά: δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις και μη καταναλωτικά δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας).


Βέβαια όπως σημειώνεται στην έκθεση η διάταξη αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν με τον κατάλληλο νομοθετικό καθορισμό του εφαρμοστικού πλαισίου πριν την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων.


Το νομοσχέδιο προβλέπει πως 12 μήνες πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη και τον εγγυητή με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο.


Στην αποτροπή του αιφνιδιασμού αποσκοπεί, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, η απαίτηση μεσολάβησης 12 μηνών ανάμεσα στην πρόσκληση και την εκχώρηση, ώστε να μην απέχουν τα δύο γεγονότα μεγάλο διάστημα. Η συγκεκριμένη προειδοποίηση δεν αφορά τις περιπτώσεις των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων ή των απαιτήσεων κατά των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών.


Σε ότι αφορά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η προβολή τραπεζικού απορρήτου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία της εταιρίας να διεκπεραιώσει τη διαχείριση, όπως σημειώνεται. Ταυτόχρονα όμως τίθενται όρια στην άρση τόσο του τραπεζικού απορρήτου όσο και στην ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη στην εταιρία διαχείρισης, καθώς αυτά επιτρέπονται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των εταιριών, μεταβίβασής απαιτήσεων. Η διαχείριση και μεταβίβαση θα πραγματοποιείται μόνο από ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, στους σκοπούς των οποίων συμπεριλαμβάνεται η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.


· Η άδεια θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ για τη λήψη της σχετικής άδειας, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των άμεσων ή/και έμμεσων μετόχων, της ταυτότητας των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές συμμετοχές και της ταυτότητα μετόχων με συμμετοχή 10% ή περισσότερη έκαστου. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ακόμα η πιστοποίηση της ταυτότητας των συμβούλων της εταιρείας.


· Ενισχύονται οι αρμοδιότητες της TτΕ καθώς της παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων και πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας.


· Προβλέπεται καταβολή ετήσιου τέλους από κάθε εταιρία προς την ΤτΕ ΕΛΛ -2,55% για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται τη διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών.


· Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης εκ μέρους των εταιρειών του προτεινόμενου πλαισίου, και ύστερα από λήψη άδειας από την ΤτΕ δανείων ή πιστώσεων με σκοπό την αναχρηματοδότηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


· Ορίζεται το περιεχόμενο της διαχείρισης, το οποίο μπορεί να συνίσταται ιδίως στην νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.


· Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου με έκδοση απόφασης να εξειδικευθεί περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί επίσης να συμπληρώνεται το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης.


· Οι συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν ισχύσουν. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν υποκαθιστά τη δικαστική κρίση.


· Ρυθμίζονται θέματα ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης για την εξωδικαστική και ενώπιον των Δικαστηρίων παράσταση των Εταιρειών Διαχείρισης οι οποίες θα νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβούν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης.


· Οι Εταιρείες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, που λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 3758/2009, η αντίστοιχου σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος του ΕΟΧ, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr