Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Mega… οφειλές 1,35 εκατ. ευρώ στο Επικουρικό των Σωμάτων Ασφαλείας...Στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης μπαίνουν οι οφειλές του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel με αφορμή τη διαρροή στοιχείων για οφειλές -μόνο προς ένα ασφαλιστικό ταμείο!- λόγω μη απόδοσης του νομοθετημένου κοινωνικού πόρου, της τάξης του 1,35 εκατ. ευρώ.


Το θέμα έφεραν στην επικαιρότητα, με την κατάθεση σχετικής ερώτησης στη Βουλή, προς τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ραχήλ Μιχαήλ και Βασίλης Καπερνάρος. Και τα στοιχεία προκαλούν τέτοια αίσθηση που δικαίως οι δύο βουλευτές αναρωτιούνται, με αφορμή και το «μαύρο» στην ΕΡΤ, τελικά «ποια κανάλια ενημέρωσης επιθυμεί να έχει ο κ. Σαμαράς;».
«Η απάντηση είναι προφανής. Μόνο αυτά που τον βοηθούν να παραμείνει στην εξουσία.Αυτά που αναπαράγουν τα εκβιαστικά διλλήματα για άδεια ράφια, για έλλειψη παιδικού γάλακτος και για γενικευμένη πείνα εάν δεν σχηματίσουν Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ.Αυτά που αποσιωπούν την ληστεία έναντι των μικρο-ομολογιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων και προβάλουν το PSI+ ως επιτυχημένη και επιβεβλημένη κυβερνητική ενέργεια.Εάν αυτά τα κανάλια χρωστούν, για παράδειγμα στα ασφαλιστικά ταμεία καρφί δεν καίγεται στους Κυβερνώντες» τονίζει η κυρία Μιχαήλ. Για το λόγο αυτό, με τη σχετική ερώτηση έρχεται στην επιφάνεια το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας Ασφαλισμένων στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο, όπως εξηγούν οι δύο βουλευτές προκύπτει ότι υπάρχουν «οφειλές της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ με το διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL, ύψους 1.350.000 ευρώ προς το εν λόγω ταμείο».
Ολόκληρη η ερώτηση με το απόσπασμα του πρακτικού
ΘΕΜΑ: Οφειλές της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ με διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL, ύψους 1.350.000 ευρώ προς το ταμείο επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας Απασχολούμενων Στα σώματα Ασφαλείας;
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6/13 Ιουνίου 2012 απόσπασμα πρακτικού απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το Δ.Σ. του ταμείου ομόφωνα εγκρίνει:
1. Με βάση τις συμβάσεις που απεστάλησαν από την εταιρία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL», να κινηθεί η διαδικασία νομιμότοκης απαίτησης του προβλεπόμενου ποσού και να επιβληθούν οι κυρώσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την αποστολή εγγράφου στην άνω εταιρία, με την οποία θα ενημέρωναν την υπόχρεο εταιρία:
Α. Για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού νομιμότοκα από επομένης λήξεως της προθεσμίας, που τάσσει η διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 3 σε συνδυασμό με αυτή της παρ. 2 του αρθρ.5 της υπ’αριθ. 8004/1/23-μζ/2007 Κ.Υ.Α., ήτοι:
Συνολικό ποσό οφειλής 796.373,80 ευρώ (675.000 οφειλόμενα ποσό + 121.373,80 τόκοι υπερημερίας)
Επιπλέον στην απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 10% επί του οφειλόμενου ποσού , εις βάρος της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», με την διακριτική ονομασία «MEGA CHANNEL», για την μη εμπρόθεσμη αποστολή των Συμβάσεων τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ήτοι εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους , καθώς επίσης και αντίγραφα των προβλεπομένων από την υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18-7-2000 (Β’ 951) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, Καταστάσεων στις οποίες καταχωρούνται οι προαναφερόμενες Συμβάσεις, θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός δέκα (10) ημερών από τη θεώρησή τους, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1της υπ.αριθμ.8004/1/1/23-μζ/2007 Κ.Υ.Α., ύψους 79.637,38 ευρώ.
Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ακόμα ότι στην περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού εντός της ταχθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 της υπ’αριθμ. 8004/1/23-μζ/2007 Κ.Υ.Α., επίσης εξουσιοδοτούνται ο Αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου, για την υλοποίηση της παρούσας Απόφασης.
Στην συνέχεια στις 9/11/2012 το ΔΣ του ταμείου συνεδρίασε με θέμα: Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», για αναθεώρηση εκδοθεισών Αποφάσεων του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που αφορούν μη απόδοση κοινωνικού πόρου 10% τηλεοπτικών δικαιωμάτων.» Με την υπ’ αριθμ. 22/9-11-2012 απόφασή του Δ.Σ. Αποφασίστηκε:
1. Η αναθεώρηση του υπ” αριθ. 26/6 από 13-6=2012 Πρακτικού – Απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορά την μη έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών από την εταιρεία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», με τη διακριτική ονομασία «MEGA CHANNEL», όπως αυτό αναλυτικά αναφέροντα! και προκύπτουν από τις σχετικές Συμβάσεις για την τηλεοπτική μετάδοση αγώνων, λόγω εμψιλαχώρησης πραγματικής πλάνης και ερμηνευτικής δυσχέρειας της υπ” αριθ. 8004/1/23-μζ από 23-8-2007 (ΦΕΚ 1675 τ. Β’) Κ.Υ.Α., κατά το μέρος που αφορά το ύψος του αιτηθησομένου χρηματικού ποσού του κοινωνικού πόρου και Διοικητικού Προστίμου, και μη κατ” αυτήν (Κ.Υ.Α.) προβλεπομένων τόκων υπερημερίας.
2. Την αναθεώρηση (κατάργηση – ακύρωση) των εκδοθεισών υπ” αριθ. 76334/17323 από 17-7- 2012 Απόφασης του Προϊσταμένου (Αναπλ. Δ/ντου της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Ταμείου), ως και του υπ” αριθ. 76334/17323α από 17-7-2012 εγγράφου της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Ταμείου μας, που αφορούσαν επιβολή Διοικητικού Προστίμου στο συνολικό ποσό Κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας και αναζήτηση του αρχικού Κεφαλαίου μετά τόκων υπερημερίας αντίστοιχα, της διαδικασίας αναθεώρησης προβλεπομένης κοτό τις κείμενες διατάξεις του Νόμου (Ν.861/79), ως ερειδομένων των άνω (Απόφασης και εγγράφου) σε εσφαλμένα κοτό παραδρομή στοιχεία.
3. Την απόρριψη των Αιτήσεων Θεραπείας της ενισταμένης εταιρείας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», ως μη εχουσών έρεισμα στον νόμο και αποδοχή αυτών μόνον κατά το μέρος της συνομολόγησης, ότι η είσπραξη του εν λόγω πόρου υλοποιείται σύμφωνα με κανόνες δημοσίας τάξης Κ.Ε.Δ.Ε. και όχι Α.Κ. (τόκοι υπερημερίας).
4.  Την μερική αποδοχή των Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβούλου κατά το Συμπεράσματα αυτών.
5. Την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της άνω εταιρείας αρμοδίως, με Πράξη (Απόφαση) του Δ/ντου Δ/νσης Ασφάλισης – Ποροχών:
α. Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 10%, ήτοι χρηματικού ποσού (67.500,00€), ως τούτο προβλέπεται επί του αρχικό οφειλομένου ποσού (Κεφαλαίου), όπως τούτο προκύπτει από τις συνομολογηθείσες Συμβάσεις (675.000,00€), λόγω μη έγκαιρης διαβίβασης των Συμβάσεων και λοιπών Παραστατικών στοιχείων οπό την υπόχρεη εταιρεία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» στο Ταμείο.
β. Επιβολής Διοικητικού Προστίμου με Πράξη (Απόφαση) του Δ/ντου της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών, ανερχομένου στο 2πλόσιο του οφειλομένου ποσού (αρχικού Κεφαλαίου) για αναίτια και μη εμπρόθεσμη απόδοση του πόρου στο Ταμείο από την υπόχρεη εταιρεία, ήτοι (675.000,00€ X 2 = 1.350.000,00C).
γ. Την απόδοση των άνω καταλογιζομένων ποσών των Διοικητικών Προστίμων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός (30) ημερών από την κοινοποίηση των Αποφάσεων (Πράξεων), με την γνωστοποίηση, ότι σε περίπτωση μη καταβολής των εν λόγω ποσών, εντός της προβλεπομένης προθεσμίας των (30) ημερών από την κοινοποίηση, οι σχετικές Βεβαιώσεις θα αποσταλούν στην Δ.Ο.Υ. για Βεβαίωση και είσπραξη, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ:
1) Ποιο είναι το οφειλόμενο ποσό της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε. με διακριτικό τίτλο MEGACHANNEL, προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων Στα σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α);
2) Κινήθηκε η διαδικασία είσπραξης του οφειλόμενου ποσού και αν ναι καταθέστε τα σχετικά παραστατικά.
3) Αν όχι ποιοι είναι οι λόγοι της μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών;
Επίσης, ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την υπόθεση των οφειλών της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. με την διακριτική ονομασία «MEGA CHANNEL».


nez.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr