Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Επαγγελματίες Οπλίτες θα προσληφθούν από την Εθνική Φρουρά με σύμβαση μέχρι και δέκα χρόνια!...


Την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και ειδικά της ΜΥΚ αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΓΕΕΦ…Με επαγγελματίες Οπλίτες που θα προσληφθούν με σύμβαση μέχρι και δέκα χρόνια!
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πρόσληψη με Σύμβαση δέκα (10) οπλιτών, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6(3) & (4) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2015.
Συγκεκριμένα, οι υπό αναφορά οπλίτες θα προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά, για ενίσχυση της Μοίρας Υποβρυχίων Καταστροφών (Μ.Υ.Κ.). Η πρόσληψη των οπλιτών θα γίνει με Σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους μέχρι δέκα (10) χρόνια.
Αναφορικά με την αμοιβή τους, θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά αναλογία, τα όσα ισχύουν για τους νεοδιοριζόμενους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Συγκεκριμένα:
(α) Ο οπλίτης θα αμείβεται με τον αρχικό μισθό της Κλίμακας Α1, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους νεοδιοριζομένους δημοσίους υπαλλήλους. Στο μισθό θα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, καθώς και 13ος κατ’ αναλογία της περιόδου απασχόλησης εντός του έτους.
(β) Επιπλέον, και κατ΄αναλογία των όσων ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα τύχουν επίσης εφαρμογής η αποκοπή έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με τους περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012, η μείωση απολαβών, σύμφωνα με τους περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2013 και η μη παραχώρηση ετήσιων προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων, σύμφωνα με τους περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2012.

Οι εν λόγω οπλίτες θα υπόκεινται σε όλες τις σχετικές διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και των συναφών Κανονισμών και θα εκτελούν καθήκοντα στη Μ.Υ.Κ.
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας,
(β) Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή για αδίκημα ανυποταξίας ή λιποταξίας,
(γ) Να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
(δ) Να είναι πτυχιούχος (από την Εθνική Φρουρά) Υποβρύχιος Καταστροφέας,
(ε) Να είναι ηλικίας μέχρι είκοσι επτά (27) ετών κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων,
(στ) Να έχει εκπληρώσει πλήρη στρατιωτική θητεία,
(ζ) Να έχει κριθεί κατάλληλος για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά από υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας, και
(η) Να επιτύχει στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες που διεξάγονται από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Αρχηγό:

Αγωνίσματα Κατώτατα Όρια επίδοσης Βαθμολογία Παρατηρήσεις
1.
Δρόμος
1600 μ.
7′ 30″
5 μονάδες
Η βαθμολογία θα αυξάνεται κατά 0,1 μονάδα εφόσον ο χρόνος επιτυχίας θα μειώνεται κατά 2″ (με μέγιστο αριθμό επιπλέον μονάδων τις 2)

2.
Κολύμβηση επιφάνειας
300 μ.
8′ 00″
5 μονάδες
Η βαθμολογία θα αυξάνεται κατά 0,2 μονάδες εφόσον ο χρόνος επιτυχίας θα μειώνεται κατά 5″ (με μέγιστο αριθμό επιπλέον μονάδων τις 2)

3.
Κάμψεις
30
5 μονάδες
Η βαθμολογία θα αυξάνεται κατά 0,1 μονάδα για κάθε επιπλέον κάμψη (με μέγιστο αριθμό επιπλέον μονάδων τις 2)

4.
Έλξεις μονόζυγου
10
5 μονάδες
Η βαθμολογία θα αυξάνεται κατά 0,5 μονάδες για κάθε επιπλέον έλξη (με μέγιστο αριθμό επιπλέον μονάδων τις 2)

Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας ανάλογα με τις επιδόσεις τους στις αθλητικές δοκιμασίες καθώς και το βαθμό του απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως.
Σημείωση:(α) Το απολυτήριο λαμβάνει 10-20 μονάδες ανάλογα με το βαθμό (π.χ. για βαθμό 16/20 θα πιστώνονται 16 μονάδες).(β) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανομένου υπόψη ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22807540 και 22807572.
Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από:
– το Υπουργείο Άμυνας,
– τα Στρατολογικά Γραφεία,
– την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy).

Οι συμπληρωμένες Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Άμυνας, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, 1432 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 02.10.2015. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 4 πιο πάνω (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι στην αίτησή τους, θα πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτησή τους δε θα ληφθεί υπόψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr