Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "ΣΚΟΥΠΑ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ...


ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:


Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» για Διαβούλευση

Άρθρο   1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών  και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι διαδικασίες μετεξέλιξης της Σχολής Εθνικής Άμυνας σε Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, για την παροχή επιμόρφωσης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Υπηρεσιών και Σωμάτων Ασφαλείας, του Δημόσιου Τομέα και σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες, από Ελλάδα και εξωτερικό.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται το πλαίσιο επιλογής των διδασκόμενων μαθημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και οι διαδικασίες επιλογής και φοίτησης των υποψηφίων. Τη λειτουργία του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, διέπει η κείμενη νομοθεσία για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθορίζονται τα ζητήματα στελέχωσης του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 2

Η θητεία των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι τριετής. Η θητεία τους δεν ανανεώνεται και δεν παρατείνεται. Η αντικατάσταση  Αρχηγού κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η διάταξη ισχύει μετά τις πρώτες κρίσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ακολουθήσουν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής  Άμυνας, συνιστάται Επιτροπή για την αποτίμηση του υφιστάμενου πλαισίου πραγματοποίησης των Προμηθειών στον χώρο της Άμυνας και την υποβολή προτάσεων για την επικαιροποίησή του. Η Επιτροπή αποτελεί άμισθο Σύμβουλο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και η σύνθεση, ο αριθμός των μελών της, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της, καθορίζονται με αποφάσεις του. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι τιμητική και άμισθη. Μεταξύ των καθηκόντων, που δύνανται να της ανατεθούν είναι και η αποτίμηση της σκοπιμότητας και χρησιμότητας των μέχρι σήμερα υλοποιηθέντων εξοπλιστικών προγραμμάτων και η αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων για τη διασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και ανταλλακτικών για τα διαθέσιμα οπλικά συστήματα. Η Επιτροπή δεν παρεμβάλλεται στο οργανόγραμμα και τη λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής  Άμυνας και δεν επηρεάζει τη λειτουργία των Γενικών Επιτελείων και τη Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι εισηγήσεις της τίθενται αποκλειστικά στη διάθεση του Υπουργού Εθνικής  Άμυνας.

Άρθρο  4

Η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας προμήθειας, υλικού, υπηρεσιών και μέσων για τις ανάγκες της πυρόσβεσης, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οργάνων της. Προς τον σκοπό διευκόλυνσης του έργου της, είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ως άνω προμηθειών και υπηρεσιών μέσα από τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών, την τροποποίηση υφισταμένων και την προσφυγή σε διεθνείς διαγωνιστικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Την ευθύνη σύναψης των συμφωνιών και προσφυγής σε διεθνείς οργανισμούς έχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και κατ’ εξουσιοδότησή του η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η συντήρηση και διοικητική υποστήριξη των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Άρθρο  5

Για την αποδοτική διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εξυπηρέτηση επιτακτικών αναγκών σε θέματα λειτουργίας και αξιομάχου των Ενόπλων Δυνάμεων, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, καθορίζει το είδος και τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μία έκαστη διαγωνιστική διαδικασία, τηρουμένης της διαφάνειας. Η διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης.

Άρθρο 6

Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτοτελής υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, υπαγόμενη  στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ΓΕΕΘΑ. Η Υπηρεσία αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Αντικείμενο δράσης της είναι η διερεύνηση θεμάτων  που αφορούν καταγγελίες για ενέργειες προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, το αξιόμαχο, την αποδοτική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, επ’ ωφελεία του Δημοσίου Συμφέροντος. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας ,  Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 7

1. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ΓΔΑΕΕ, καταθέτει στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος, ήτοι την 30/06 και την 31/12, αναλυτική απολογιστική κατάσταση για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, περιλαμβάνουσα το σύνολο των σχετικών εγγράφων και σε κάθε περίπτωση τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, τα αιτήματα τροποποιήσεων και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και επιτροπών της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ των οποίων και τις αποφάσεις χορήγησης πιστώσεων και επιβολής ποινικών ρητρών, διασφαλιζομένων των όρων εχεμύθειας και απορρήτου.

2.  Με κοινή απόφαση των Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ειδικούς Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, επιβάλλεται στα υπαίτια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ειδική ποινική ρήτρα διαφθοράς συναρτώμενη με την  αξία των παράνομων πληρωμών, χορηγήσεων ή ανταλλαγμάτων, που  έχουν δοθεί σε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικού ή υπηρεσιών, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επί ζημία του Δημοσίου Συμφέροντος. Η εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής υποβάλλεται εντός έξι μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτή της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα υπαίτια πρόσωπα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενημερώνει τρεις φορές σε κάθε ημερολογιακό έτος, ήτοι την 01/01, την 31/03 και την 30/09, τη Διαρκή Επιτροπή για κάθε σχετική αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα εφαρμογής της διάταξης της παρούσης παραγράφου Β. Τα καταβαλόμενα από την επιβολή των ρητρών ποσά, διατίθενται για τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας.

3. Το σύνολο των συμβάσεων που συνάπτονται για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, αποστέλλεται για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 8

1. Τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008, η οποία θα ισχύει ως εξής:

«5. Σε περίπτωση που, εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο πίνακα εισακτέων ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης καταταγέντων από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές προς πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), η είσοδος των οποίων δεν κατέστη αρχικά δυνατή, επειδή δε συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία».

2.    Στο άρθρο 11 του Ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

 «6.    Εφόσον και οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν νέοι υποψήφιοι με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

7.    Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία.
8.    Για την εφαρμογή της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, ως  ¨ΑΣΕΙ¨ νοούνται τα απαριθμώμενα στο άρθρο 1 παράγραφος ε του Ν. 3883/2010 και ως ¨ΑΣΣΥ¨ τα απαριθμώμενα στο άρθρο 1 παράγραφος στ του ιδίου νόμου.»

Άρθρο 9
Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) τροποποιείται ως εξής:

«2.    Η κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων είναι η εξής:

Ονομαστική           Εικοσάβαθμος       Εκατοστιαία      Αλφαβητική
α. Άριστα               19 – 20                  95 - 100            Α
β. Λίαν καλώς        16 – 18,99             80 – 94,99        Β
γ. Καλώς                12 – 15,99             60 – 79,99        Γ
δ. Μετρίως             10 – 11,99             50 – 59,99        Δ
ε. Αποτυχών            0  -   9,99               0 – 49,99        Ε»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Επί του άρθρου 1

Η σταθερή αναβάθμιση των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών, αποτελεί διαρκές ζητούμενο και προτεραιότητα, στο πλαίσιο ιδίως της διατήρησης και ενίσχυσης της εξαιρετικής ποιότητας του δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατ’ επέκταση της απόδοσής τους στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Πέρα από την ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού και της αύξησης του αριθμού των  ξένων υποτρόφων στα Ελληνικές Στρατιωτικές Σχολές, που αποτελούν εξ ορισμού σταθερούς πρεσβευτές και ανθρώπινη γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, προωθείται η εκπόνηση και διδασκαλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μέσα και από τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, με πλέον πρόσφατα τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού γίνεται με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των Στρατιωτικών Σχολών  και της αποστολής που οι απόφοιτοί τους καλούνται να εκπληρώσουν. Στο πλαίσιο αυτό η προοπτική της ίδρυσης και λειτουργίας του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου, εύλογα έχει ως σημείο αναφοράς σε πρώτο χρόνο τη Στρατιωτική Σχολή Εθνικής Άμυνας, που επικεντρώνεται εξ αντικειμένου στην επιμόρφωση και εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών, που φοιτούν σε αυτή, χωρίς να παρεμβάλλεται στη ήδη κτηθείσα στρατιωτική πειθαρχία και εκπαίδευση. Η μετεξέλιξή της σε πυρήνα του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου, με βάση τη διάταξη, γίνεται με κοινή απόφαση των Συναρμόδιων Υπουργών και κατά τρόπο που διασφαλίζει την προοπτική λειτουργίας της με τα εχέγγυα του Ανώτατου Ακαδημαικού Ιδρύματος, στον ευαίσθητο χώρο της Εθνικής Άμυνας. Συγχρόνως με τις σχετικές προβλέψεις της διάταξης, διευρύνεται ο κύκλος των υποψηφίων φοιτητών, μέσα από μία διαδραστική προοπτική διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών και θεματικής εξειδίκευσης και του κύρους και απήχησης της Σχολής, ως πυρήνα του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Επί του άρθρου 2.

Με την παρούσα διάταξη διασφαλίζεται η αδιατάρακτη προοπτική της εκπλήρωσης των καθηκόντων και της αποστολής της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα σε εύλογα σταθερό χρονοδιάγραμμα για την επαρκή εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδιασμού τους. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στην υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, επί τη βάσει των στοιχειοθετημένων προτεραιοτήτων της να προβαίνει σε κάθε αναγκαία διορθωτική παρέμβαση.

Επί του άρθρου 3.

Με την υπό συζήτηση διάταξη δημιουργείται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προυπολογισμό και την Εθνική Άμυνα, Επιτροπή, που θα συνδράμει, με καθαρά συμβουλευτικό τρόπο, τον Υπουργό στην υλοποίηση του έργου του και θα συνδράμει στην αποτίμηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, προοπτικών και επιλογών στον κρίσιμο τομέα των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οπλικών συστημάτων και μέσων. Η Επιτροπή ούτε επηρεάζει, ούτε παρεμβάλλεται και ούτε πολύ περισσότερο υποκαθιστά όργανα ή υπηρεσίες του Υπουργείου και των Επιτελείων και δεν αλλοιώνει επ’ ουδενί τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Για την επιτέλεση της αποστολής, κατά τρόπο ωφέλιμο για το δημόσιο συμφέρον, δίνεται στον Υπουργό η δυνατότητα προσαρμογής της, από πλευράς σύνθεση, αριθμού και τρόπου λειτουργίας στα δεδομένα και τις ανάγκες που καλείται να αξιολογήσει. Η ειδική νομοθετική πρόβλεψη αποτρέπει κάθε αμφισβήτηση για τη δυνατότητα συγκρότησης της Επιτροπής, με βάση το υφιστάμενο και μόνο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιαίτερα ευαίσθητης θεματικής δραστηριοποίησής της.  Είναι μια πρόσθετη πρωτοβουλία στην κατεύθυνση βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάμενων δυνατοτήτων και εμπέδωση, κατά τρόπο ουσιαστικό της διαφάνειας, στις επιλογές που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα και την αποδοτική λειτουργία των σχετικών ασφαλιστικών δικλείδων και θεσμών.

Επί του άρθρου 4.

Με την υπό συζήτηση διάταξη λαμβάνεται εξειδικευμένη μέριμνα για την άρτια προεργασία και μέγιστη αποδοτικότητα στην υλοποίηση του σχεδιασμού της πυρόσβεσης. Μια θεματική κορυφαίας σημασίας, για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τα εθνικά συμφέροντα και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζονται ρόλοι, παύουν αμφίσημες πρακτικές που οδηγούν σε κίνδυνο απώλειας πόρων  και παραβατικές πρακτικές, ενώ διευρύνουν τις δυνατότητες και τα μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της μόνη αρμόδιας για τη χάραξη και τη στόχευση του σχεδιασμού, να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προμήθειες μέσων και υπηρεσιών για την επίτευξη των στόχων της. Συγχρόνως διασφαλίζεται η διοικητική μέριμνα, συντήρηση και υποστήριξη των μέσων πυρόσβεσης από την Πολεμική Αεροπορία, που έχει-όπως αδιατάρακτα αποδείχθηκε μέχρι σήμερα-την εμπειρία, το προσωπικό και τις υπηρεσίες, να εκπληρώσει, τις αποστολές πυρόσβεσης, ως επιχειρησιακός βραχίονας.

Επί του άρθρου 5.

Με την υπό ψήφιση διάταξη λαμβάνεται μέριμνα για να διασφαλιστεί, επί τη βάσει των ιδιαιτεροτήτων μίας εκάστης διαγωνιστικής διαδικασίας και υπό τον απαράβατο όρο πλήρωσης των αρχών και όρων διαφάνειας, η ολοκλήρωση των κατά περίπτωση διαγωνισμών. Δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Αρχή, εν προκειμένω τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, να καθορίσει, όπως είναι εύλογο, τα αναγκαία για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διαγωνισμού δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, επί τη βάσει του πλαισίου της κείμενη νομοθεσίας και όχι με απλή μεταφορά του. Επιτυγχάνεται έτσι η αποδοτική λειτουργία των θεσμικών προβλέψεων, καθώς έχει αναφερθεί αδυναμία επί μακρόν ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, με ενδεχόμενες συνακόλουθες συνέπειες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, που το τιθέμενο πλαίσιο, με τις αναγκαίες δικλείδες διαφάνειας, πρέπει να εξυπηρετεί.

Επί του άρθρου 6.

Με την υπό συζήτηση διάταξη διαμορφώνεται το πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δημιουργείται έτσι ένας εξ ορισμού σημαντικός θεσμός, εύλογα αναγκαίος, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και την αυτονόητη μέριμνα για διαμόρφωση πρόσθετων δικλείδων στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων και της σπουδαίας αποστολής που επιτελούν. Η πρόβλεψη για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας της Υπηρεσίας με Κοινή Απόφαση στην οποία συμβάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διασφαλίζει την αναγκαία πλήρωση όλων των δικονομικών και ουσιαστικών εχεγγύων του νομικού μας πολιτισμού, συνεκτιμωμένων  των ιδιαιτεροτήτων του χώρου της Άμυνας. Η σύσταση της Υπηρεσίας, επ’ ουδενί αποτελεί αμφισβήτηση της ακεραιότητας των στελεχών και του προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Τουναντίον συμβάλει στην κατοχύρωση και προάσπιση του έργου της, απέναντι σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσής του, που πρώτα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το έργο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επί του άρθρου 7.

Με τη διάταξη λαμβάνεται πρόσθετη μέριμνα για τη συστηματική ενημέρωση των Οργάνων και Επιτροπών της Βουλής σε θέματα εξέλιξης συμβάσεων προμηθειών στον  χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη εκκαθάριση των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων και τον καθορισμό ευλόγου πλαισίου δικλείδων διαφάνειας και επιβολής κυρώσεων σε όσους ζημιώνουν το Δημόσιο Συμφέρον, τηρουμένων των όρων εχεμύθειας και απορρήτου και των εύλογων δικονομικών και ουσιαστικών εγγυήσεων.

Επί του άρθρου 8.

Με την εν λόγω διάταξη  σκοπείται η συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) λόγω μη προσέλευσης επιτυχόντων υποψηφίων ή παραίτησης, απομάκρυνσης και αποχώρησης καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο. Εξασφαλίζεται έτσι η επαρκής στελέχωση από μονίμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς. Η εν λόγω ρύθμιση καθίσταται επιτακτική για το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων δεδομένης και της μείωσης του αριθμού των εισακτέων.

Επί του άρθρου 9.

Με την υπό ψήφιση διάταξη διασφαλίζεται η δυνατότητα της κατ’ εκλογήν προαγωγής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και την πρώτιστη μέριμνα κατοχύρωσης της επιχειρησιακής τους επάρκειας.Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση cons@mod.mil.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr