Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Στον «αέρα» όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο δημόσιο μέχρι το 2012 !...


Του Δημήτρη Κατσαγάνη
«Ακάλυπτους» αφήνει όσους δημοσίους υπαλλήλους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012 η εγκύκλιος που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Χουλιαράκης σε σχέση με τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.
Και αυτό γιατί δεν υπάρχει επαρκής διευκρίνιση σχετικά με το πως θα εφαρμόζεται η μείωση 10% σε κάποιον δημόσιο υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.
Η εγκύκλιος Χουλιαράκη προβλέπει συγκεκριμένα πως «υπάλληλος που με βάση τα νέα όρια ηλικίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας και αποχωρεί από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας. Εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2011, το ποσοστό μείωσης της σύνταξής του ανέρχεται σε 24% (4 έτη x 6% για κάθε έτος)»
Με βάση το παράδειγμα της εγκυκλίου Χουλιαράκη, αυτός που θεμελίωσε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, είχε »κλειδώσει» στα 56 ηλικιακά έτη του για μειωμένη σύνταξη και τα 61 έτη για πλήρη.
Το ερώτημα είναι γιατί η μείωση να μην υπολογίζεται με βάση τα 61 έτη του και, έτσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος να υπόκειται μείωση 6% για 2 έτη (αντί 4 έτη) και απλώς να παρατείνεται η εν λόγω μείωση (12%) έως και τα 63 έτη του με την προσθήκη του προστίμου 10% (δηλαδή να υποστεί μείωση 6% για τα τα 2 χρόνια που θα βγει νωρίτερα από το προηγούμενο, όμως, όριο πλήρους συνταξιοδότησης, δηλαδή τα 61, συν 10% μέχρι τα 63 έτη).
Mε βάση την ερμηνεία που δίνεται στο παράδειγμα της εγκυκλίου Χουλιαράκη είναι σαν να μην αναγνωρίζεται η θεμελίωση του δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη μέχρι και 18 Αυγούστου 2015, παρότι κάποιος είχε και την ηλικία (της μειωμένης σύνταξης) αλλά και τα έτη ασφάλισης (25ετία).
Τι προβλέπει αναλυτικά η εγκύκλιος Χουλιαράκη
H εγκύκλιος του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Χουλιαράκη διευκρινίζει διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 και πιο συγκεκριμένα τη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους-λειτουργούς και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς.
Οι αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται κυρίως στα εξής:
α) επέκταση του «νέου» τρόπου υπολογισμού της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά και σε όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2014 και έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία από 1/9/2015 και μετά,
β) θέσπιση προϋποθέσεων για την καταβολή του κατωτάτου ορίου σύνταξης,
γ) νέος τρόπος υπολογισμού του ποσού της μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί πριν τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
δ) σταδιακή αύξηση από 19/8/2015 των ηλικιακών ορίων που ίσχυαν μέχρι και την 18-8- 2015 .
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά:
υπαλλήλους/λειτουργούς του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή άλλων ΝΠΔΔ οι οποίοι

υπάγονται στο συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου (καταβολή σύνταξης από το Δημόσιο)
υπαλλήλους άλλων ΝΠΔΔ, οι οποίοι διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς και οι συντάξεις τους βαρύνουν τους οικείους φορείς
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Νέος τρόπος υπολογισμού σύνταξης
Πιο αναλυτικά με τις διατάξεις του ν. 3865/2010 καθιερώθηκε νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για όσους υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου καθώς και στρατιωτικούς θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για τα έτη υπηρεσίας τους από 1/1/2011 και μετά, δικαιούνται:
α. βασική σύνταξη, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
β. τμήμα σύνταξης, που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους μέχρι 31/12/2010, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες προϊσχύουσες του ν. 3865/2010 συνταξιοδοτικές διατάξεις και τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους (αναλογικό ποσό σύνταξης).

Με τις διατάξεις του ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4337/2015, επεκτάθηκε ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και σε όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2014 και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1/9/2015 και μετά.
Παράδειγμα: Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 1/8/1982 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 3/8/2016.
Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 33 έτη.
Η σύνταξη του ανωτέρω υπαλλήλου με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 3865/2010 θα υπολογισθεί ως εξής :
για την υπηρεσία του από 1/8/1982 μέχρι και 31/12/2007 (25 έτη υπηρεσίας), με βάση τις διατάξεις του π.δ. 169/2007, όπως αυτές ίσχυαν πριν την ισχύ του ν. 3029/2002,
για την υπηρεσία του από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας), με βάση τις διατάξεις του ν. 3029/2002
για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 3/8/2016 (έτη 5, μήνες 8), με βάση τις διατάξεις του ν. 3865/2010. Για την υπηρεσία του αυτή, δικαιούται: – βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360χ5/33 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=54,5€ μηνιαίως και – αναλογική σύνταξη για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 31/8/2016 (5 έτη υπηρεσίας).
Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό, αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης.
Προϋποθέσεις καταβολής κατώτατου ορίου σύνταξης
Με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 προβλέπεται για τους υπαγομένους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου κατώτατο όριο σύνταξης το οποίο ανέρχεται σε 364,45€ μηνιαίως.
Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους του ν. 4337/2015, ορίζουν ότι όσοι έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1/7/2015 και εφεξής, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνουν μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους.
Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας η σύνταξή τους θα αναπροσαρμοσθεί στο ποσό των 364,45€.
Εξαιρέσεις: Η συμπλήρωση του προαναφερόμενου 67ου έτους της ηλικίας για την καταβολή του ποσού του κατωτάτου ορίου σύνταξης των 364,45€, δεν ισχύει για όσους:
είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ 169/2007
λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην Υπηρεσία και ένεκα ταύτης
λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας,
λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
Καταβολή μειωμένης σύνταξης λόγω αποχώρησης πριν τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας
Με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις τ του ν. 4337/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3865/2010, προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού της μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας. Ειδικότερα ορίζεται, ότι το ποσό της μειωμένης σύνταξης το οποίο προκύπτει με βάση τις προϊσχύουσες του ν. 4336/2015 διατάξεις, μειώνεται περαιτέρω κατά 10%.
Η πρόσθετη αυτή μείωση (10%) θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας.

Παράδειγμα: Υπάλληλος που με βάση τα νέα όρια ηλικίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας και αποχωρεί από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας. Εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2011 το ποσοστό μείωσης της σύνταξής του ανέρχεται σε 24% (4 έτη χ 6% για κάθε έτος). Έστω ότι το ακαθάριστο ποσό της βασικής σύνταξης πριν τη μείωση ανέρχεται σε 1000€.
Το ποσό αυτό λόγω της ανωτέρω μείωσης θα διαμορφωθεί σε 760€ 4 μηνιαίως, ποσό το οποίο θα λαμβάνει ο δικαιούχος καθ’ όλη τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού του βίου.
Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του ν. 4337/2015, το προαναφερόμενο ποσό των 760€ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 10% και θα διαμορφωθεί σε 684€, ποσό το οποίο θα λαμβάνει ο δικαιούχος μέχρι τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του (νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής του).
Αύξηση ορίων ηλικίας
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου, που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31/12/2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης μέχρι και την 18/8/2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 έως και την 1/1/2022.
Κατεβάστε-δείτε εδώ την εγκύκλιοhttp://espekm.gr/home/?p=10976


capital.gr – skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr