Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

2017-1946..ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ-ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ENA ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ...

 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΑ /Σ.Σ.Ε. ΤΑΞΕΩΣ 1947. 

.......................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Η 8η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1946.

                            


                                     


                                      


                                      

                                              Διαβιβάσεις...

  Αποστολή του Όπλου των Διαβιβάσεων.

 Διαβιβάσεις - 1 Διαβιβάσεις - 2Διαβιβάσεις - 3

Αποστολή του Όπλου των Διαβιβάσεων είναι η εξασφάλιση των επικοινωνιακών αναγκών του Στρατού σε καιρό ειρήνης, επιστράτευσης και πολέμου για την ενάσκηση της διοίκησης, τη συνεργασία μεταξύ των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού με τους λοιπούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, τη διεύθυνση του αγώνα, τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Πολέμου καθώς και την επιτήρηση του πεδίου της μάχης με ηλεκτρονικά μέσα.

 Διαβιβάσεις - 4 Διαβιβάσεις - 5Διαβιβάσεις - 6


Διαβιβάσεις (ΔΒ)Μέχρι το 1940 στον Ελληνικό Στρατό, η ευθύνη της οργάνωσης των επικοινωνιών ανήκε στο Μηχανικό. Μεταπολεμικά όμως, κατά την ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων, οι αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες επέβαλαν τη δημιουργία ιδιαίτερου Όπλου, του Όπλου των Διαβιβάσεων. Αποστολή του είναι η οργάνωση και εξασφάλιση των επικοινωνιών του στρατεύματος, η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πόλεμου και η επιτήρηση του πεδίου μάχης. Οι Διαβιβάσεις (προσωπικό και μέσα) είναι το Όπλο με το οποίο επιτυγχάνεται η διατήρηση του συνδέσμου κατά τη διάρκεια της μάχης και η άσκηση της διοικήσεως  Οι Διαβιβάσεις αποτελούν το νευρικό σύστημα του Στρατεύματος και γι’ αυτό πρέπει να επιδιώκεται να λειτουργούν απρόσκοπτα και στο ανώτατο όριο της απόδοσής τους.

Συγκρότηση


Το Όπλο των Διαβιβάσεων συγκροτήθηκε με τον αναγκαστικό Νόμο 919 στις 8 Φεβρουάριου του 1946. Το προσωπικό των ΔΒ αποτελούσαν αξιωματικοί όλων των βαθμών, από ανθυπολοχαγό μέχρι υποστράτηγο, από αξιωματικούς φροντιστές Μονάδων ΔΒ, από ανθυπασπιστές, από μάχιμους και εθελοντές και από στρατεύσιμους οπλίτες. Η αρχική συγκρότηση με υποχρεωτική μετάταξη των ανώτερων αξιωματικών του Μηχανικού οι οποίοι είχαν προϋπηρετήσει σε Μονάδες Διαβιβάσεων και Τηλεγραφητών, με προαιρετική των υπόλοιπων αξιωματικών του Μηχανικού και με την εφ’απαξ μετάταξη αριθμού κατώτερων αξιωματικών από τα άλλα Όπλα. Ο ίδιος νόμος καθόριζε και τα σχετικά με τη μετάταξη μόνιμων και εθελοντών οπλιτών όπως επίσης και τεχνιτών.

Αποστολή


Η αποστολή των Μονάδων Διαβιβάσεων είναι η παροχή αξιόπιστων επικοινωνιών για την υποστήριξη της Διοίκησης και του Ελέγχου των δυνάμεων του Στρατού Ξηράς κατά τη διάρκεια της ειρήνης και του πολέμου. Το Όπλο των Διαβιβάσεων με την κατάλληλη οργάνωση που διαθέτει, τον καθορισμό και τήρηση των ενδεδειγμένων διαδικασιών, την αποτελεσματική και ορθολογική εκμετάλλευση του προσωπικού και υλικού καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο και συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, ικανοποιεί όλες τις παραπάνω απαιτήσεις και φέρει σε πέρας την αποστολή του που είναι η εξασφάλιση των επικοινωνιών του ΣΞ σε καιρό ειρήνης, επιστρατεύσεως και πολέμου που απαιτούνται για την ενάσκηση της διοικήσεως, τη συνεργασία μεταξύ των Όπλων και Σωμάτων, τη διεύθυνση των επιχειρήσεων, τη διεξαγωγή του ΗΠ και την επιτήρηση του πεδίου της μάχης με ηλεκτρονικά μέσα.

Υποχρεώσεις


 1. Εξασφάλιση όλων των επικοινωνιών μεταξύ των Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και Μονάδων του Στρατού (εκτός της ταχυδρομικής) σε καιρό ειρήνης, επιστρατεύσεως και πολέμου, εφ’ όσον αυτή η ευθύνη δεν έχει ανατεθεί στα λοιπά Όπλα και Σώματα.
 2. Εξασφάλιση των επικοινωνιών συνεργασίας Στρατού – Αεροπορίας.
 3. Συντονισμός των συστημάτων επικοινωνιών ολόκληρου του Στρατού.
 4. Παροχή ηλεκτρονικών μέσων για την αναζήτηση πληροφοριών και την παρενόχληση των εχθρικών επικοινωνιών.
 5. Τεχνική εποπτεία όλων των επικοινωνιών του Στρατού.
 6. Καθορισμός των αναγκών των Μονάδων ΔΒ και παροχή τεχνικών πληροφοριών στις λοιπές διευθύνσεις Όπλων για τον καθορισμό των αναγκών των Μονάδων τους.
 7. Χορήγηση και παρακολούθηση όλων των κρυπτογραφικών και κωδικογραφικών μέσων (ΚΡΥΠΤΟ).
 8. Ασφάλεια Επικοινωνιών (προτάσεις για μέτρα ασφαλείας, παρακολούθηση επικοινωνιών, έλεγχος εφαρμογής των μέτρων).
 9. Συντονισμός της όλης εκπαίδευσης του Στρατού σε θέματα επικοινωνιών.
 10. Έλεγχος για σωστή χρησιμοποίηση και συντήρηση του υλικού των Διαβιβάσεων.
 11. Παρακολούθηση της ανάπτυξης των πολιτικών (εμπορικών) και άλλων διεθνών επικοινωνιών και συντονισμός τους προς τις Στρατιωτικές ανάγκες.
 12. Παροχή επικοινωνιακής υποστήριξης για την αντιμετώπιση εδικών καταστάσεων (απεργίες, ταραχές, καταστροφές κλπ) .
 13. Παρακολούθηση των ελεγχόμενων υλικών ΔΒ και προτάσεις για την προμήθεια, κατανομή και απόσυρση αυτού.

Η ευθύνη των Διαβιβάσεων για την εξασφάλιση των επικοινωνιών στο Στρατό Ξηράς φτάνει:

 1. Μέχρι ΣΔ Μονάδων ή Ανεξάρτητων Υπομονάδων όλων των Όπλων.
 2. Μέχρι ΣΔ Μονάδων ή Ανεξάρτήτων Υπομονάδων όλων των Σωμάτων (εκτός ασύρματου).

Επίσης  διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και υλικό για την εξασφάλιση των επικοινωνιών Αεροπορικής Υποστήριξης.

Οργάνωση


Οι Διοικήσεις Διαβιβάσεων διοικούν τις οργανικές, υπό διοίκηση ή προς Υποστήριξη Μονάδες ΔΒ του αντίστοιχου Σχηματισμού και αποτελούν τα όργανα Διοικήσεως του Όπλου, οι δε Μονάδες αποτελούν τα εκτελέστικά όργανα.

Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Υπαρχηγό υφίσταται η Διεύθυνση Επικοινωνιών – Πληροφορικής από Αξιωματικούς και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία χειρίζεται όλα τα θέματα επικοινωνιών και πληροφορικής της Διευθύνσεως Επιχειρήσεων και Σχεδίων Α΄ Κλάδου. Χειρίζεται θέματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικών, πληροφορικής, διαλειτουργικότητας και οργανώνει το Σύστημα Διοίκησης, Ελέγχου Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΔΕΕΠ) για την υποστήριξη των αναγκών της Εθνικής Άμυνας. Σε αυτήν υπάγονται το Τάγμα Επικοινωνιών (ΤΕΠ ΓΕΕΘΑ) και η Μονάδα Ελέγχου Διασυμμαχικών Επικοινωνιών (LOCAL CONTROL ORGANIZATIONLCO ATHENS GR).

Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού υπάρχει η Διεύθυνση Διαβιβάσεων με ανάλογο Επιτελείο. Ο Διευθυντής έχει τον τίτλο «Διευθυντής Διαβιβάσεων ΓΕΣ». Σ’αυτήν υπάγεται το Τάγμα Διαβιβάσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων, η Σχολή Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων και η Σχολή Διαβιβάσεων.

Στην 1η Στρατιά υπάρχει Διοίκηση Διαβιβάσεων με ανάλογο Επιτελείο. Ο Διοικητής έχει τον τίτλο «Διοικητής Διαβιβάσεων 1ης Στρατιάς». Σ’ αυτήν υπάγεται το 485 ΤΔΒ με ανάλογη αποστολή.

Σε κάθε Σχηματισμό επιπέδου ΣΣ και Μεραρχίας υπάρχει Διοίκηση ΔΒ ή Διέυθυνση Επικοινωνιών – Πληροφορικής (ΔΕΠ) με ανάλογο Επιτελείο. Ο Διοικητής έχει τον τίτλο «Διοικητής ΔΒ ή Δντης ΔΕΠ του Σχηματισμού», π.χ. «Διοικητής Διαβιβάσεων ΧΙΙ Μεραρχίας Πεζικού». Σ’ αυτήν υπάγεται καταρχήν μια Μονάδα ή ανεξάρτητη Υπομονάδα Διαβιβάσεων.

Στις μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες Πεζικού, στις Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες και στις Ταξιαρχίες Πεζικού ΣΔΙ-ΑΔΤΕ, δεν υφίσταται Διοίκηση Διαβιβάσεων. Ο Διοικητής του Λόχου ΔΒ εκτελεί καθήκοντα Συμβούλου Διαβιβάσεων.

Στο Σύνταγμα Πεζικού δεν υφίσταται Διοίκηση ΔΒ αλλά υπομονάδα Διαβιβάσεων (Λόχος του Τάγματος Διαβιβάσεων), ο Διοικητής του οποίου με τον τίτλο «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΒ» του Συντάγματος εκτελεί καθήκοντα Συμβούλου Διαβιβάσεων του Διοικητού Συντάγματος.

Ο Διοικητής, Σύμβουλος ή Αξκος Διαβιβάσεων είναι σύμβουλος του Διοικητή Σχηματισμού, Συγκροτήματος ή Μονάδος σε όλα τα ζητήματα Διαβιβάσεων και υπεύθυνος απέναντί του για την οργάνωση, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση των Επικοινωνιών. Με γνώμονα τη ασφάλεια των Διαβιβάσεων, επιδιώκει την εξασφάλιση της επιβίωσης των μέσων και του προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού, όπως και την συντήρηση, και εκμετάλλευση των μέσων.

Μονάδες ΔΒ

Οι Μονάδες ΔΒ διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και υλικό για την επικοινωνιακή υποστήριξη του αντίστοιχου κλιμακίου Διοικήσεως.

  


elleniced.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr